برگزاری آنلاین چهارمین جشنواره سراسری طنز دانشجویی تلخند در زنجان