هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در ایستگاه پایانی