مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در زنجان